Privacy Statement ZGHW

Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) is een coöperatie van huisartsen van de Hoeksche Waard die hen ondersteunt bij het organiseren en leveren van chronische zorg. In opdracht van de deelnemende huisartsen organiseert ZGHW de programma’s voor chronische zorg, bewaakt de kwaliteit en regelt de financiële afhandeling en coördineert de activiteiten van de diverse zorgprofessionals betrokken bij de chronische zorg.

Persoonsgegevens die wij verwerken

In de privacy wet (AVG) staat beschreven dat organisaties duidelijk moeten aangeven welke gegevens zij verwerken en waarom. Het programma voor chronische zorg steunt op een elektronisch patiënten dossier, een uitbreiding op het patiëntendossier van de huisarts. In dit dossier zijn de volgende persoonsgegevens opgenomen:

  • Voor en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens zoals telefoonnummer of e-mailadres

In de categorie bijzondere persoonsgegevens zijn opgenomen:

  • Burgerservicenummer (Dit is een wettelijke verplichting)
  • Medische gegevens
  • Zorgverzekeringsgegevens

Deze gegevens worden door de huisarts verzameld in een beveiligd elektronisch patiëntendossier.

Toestemming voor het delen van uw medische gegevens bij behandeling van uw chronische ziekte

Uw dossier wordt enkel benaderd door zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. Hierbij kunt u denken aan ziekenhuisspecialisten, fysiotherapeuten, podotherapeuten, diëtisten en de organisaties Ksyos en SHL die een aantal diagnostische activiteiten verzorgen. Het is belangrijk dat uw medische gegevens ook voor de andere zorgverleners beschikbaar zijn. Dan zijn zij op de hoogte van uw gezondheidssituatie op het moment dat zij u behandelen. Het digitaal delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u het goed vindt. Het staat u vrij om wel of geen toestemming te geven en u kunt u toestemming altijd weer intrekken. Zonder uw toestemming kunnen uw medische gegevens niet worden gedeeld via het LSP. U kunt op twee manieren toestemming geven:

1. U vertelt het aan uw huisarts of assistent;
2. U levert het ingevulde toestemmingsformulier in bij uw huisarts of assistent.

Uw huisarts noteert uw toestemming in uw dossier. Voor meer informatie over het uitwisselen van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte en het toestemmingsformulier, klik dan hier voor de folder.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om zijn gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij uw huisarts die de eindverantwoordelijkheid heeft over uw dossier waaronder het dossier voor chronische zorg.

Beveiliging van uw informatie

Het zorgdossier voor chronische zorg wordt technisch verzorgd door de firma Dotmed BV. onder de naam Care2U. Zij verzorgen naar gangbare maatstaven de beveiliging van software en verzorgen een veilig rekencentrum binnen de EU voor de servers.

Persoonsgegevens op deze website

Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Het is mogelijk dat deze website diensten biedt die ervoor zorgen dat (persoonlijke) gegevens die u invoert zichtbaar zijn voor anderen. Wees voorzichtig met het openbaar maken van dergelijke gegevens.

Cookies

Deze website plaatst, zoals ook zeer veel andere webservices, een zogenaamd cookie op uw computer. Door middel van dit cookie worden ook gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt om meer te weten te komen over het bezoek aan de website. De website kan ook functioneren zonder cookies. U kunt uw webbrowser-software zodanig instellen dat geen cookies op uw computer worden geplaatst. Raadpleeg daarvoor de documentatie van het webbrowser-programma (bijvoorbeeld Explorer, Chrome, Safari of Firefox).

Contact

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, Gilbert van Zeijl. De Functionaris Gegevensbescherming van ZGHW is bereikbaar via: fg@zghw.nl

Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.